Access Control ควบคุมบุคคลเข้า-ออก อาคารหรือห้องที่สำคัญ ๆ 
| | |

Access Control ควบคุมบุคคลเข้า-ออก อาคารหรือห้องที่สำคัญ ๆ 

งานติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดแม่เหล็ก 1 จุด ...