The Space Resort ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 19 จุด บนเนื้อที่กว่า 6,500 ตร.ม.
| | | |

The Space Resort ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 19 จุด บนเนื้อที่กว่า 6,500 ตร.ม.

The Space Resort ทางบริษัท เอไอทีเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษ...