กฎหมายกล้องวงจรปิด กับ กฎหมาย PDPA ที่ต้องรู้ ถ้าไม่อยากเสียใจทีหลัง

สารบัญ

กฎหมายกล้องวงจรปิดใช้ในการควบคุมกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ แต่การใช้งานกล้องวงจรปิดต้องเป็นไปตามกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับกฎหมายกล้องวงจรปิดเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้คน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิด

ดังนั้น การใช้งานกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตามกฎหมายกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือของข้อมูลส่วนบุคคลของเราในยุคดิจิทัลที่เราอยู่ในปัจจุบัน

กฎหมายการติดกล้องวงจรปิด คืออะไร

กฎหมายใหม่ 1 มิถุนายน 2565 กล้องวงจรปิดเป็นกฎหมายที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้และติดตั้งกล้องวงจรปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่อาจถูกบันทึกหรือสืบค้นโดยกล้องวงจรปิดได้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

กฎหมาย PDPA คืออะไร

กฎหมาย PDPA คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ

รู้จักกฎหมาย PDPA ให้มากขึ้น อ่านต่อได้ที่: 10 เรื่องต้องรู้ ‘กฎหมาย PDPA’ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไรบ้าง

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อ, ลัทธิ, ศาสนา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลด้านสุขภาพ, ข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

บทลงโทษของกฎหมาย PDPA มีอะไรบ้าง

  • โทษทางอาญา

จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท

  • โทษทางแพ่ง

จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่า ของสินไหมที่แท้จริง

  • โทษทางปกครอง

ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เกี่ยวกับพรบ กล้องวงจรปิด

สำหรับกล้องวงจรปิดที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมในครอบครัว ถือว่ากฎหมาย PDPA กล้องวงจรปิดไม่ได้ถูกบังคับใช้ และไม่ต้องแจ้งว่าติดกล้องวงจรปิดไว้บริเวณใด หากเป็นการติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยในครอบครัว

สิ่งที่ควรระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

1. การวางแผนและการตรวจสอบสถานที่

ก่อนติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรทำการสำรวจและประเมินสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้ง ดูว่ามีจุดที่สำคัญที่ควรถูกครอบคลุมหรือมุ่งเน้น เช่น เข้าถึงสถานที่สำคัญ ทางเข้าหรือทางออก หรือพื้นที่ที่ต้องการการเฝ้าระวังเฉพาะ รวมถึงการคำนึงถึงกฎหมายกล้องวงจรปิด 2565

2. การเลือกและติดตั้งกล้องวงจรปิด

   – เลือกกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน เช่น กล้องภายในอาคารหรือกล้องกันน้ำสำหรับกลางแจ้ง

   – คำนึงถึงความละเอียดของกล้อง (Resolution) ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

   – ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมและมองเห็นที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคที่บดบังมุมมองหรือเป็นเหตุให้เกิดบริเวณที่มองไม่เห็น

3. มุมมองและการครอบคลุม

  – ใช้กล้องวงจรปิดที่มีมุมมองและความคมชัดที่เหมาะสมในการครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ต้องพิจารณาระยะทางและพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวัง

   – คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนไหว แสงสว่าง และการกัดกร่อน เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจจับและบันทึกภาพที่เหมาะสม

4. การเชื่อมต่อและการจัดเก็บข้อมูล

   – ตรวจสอบว่าระบบกล้องวงจรปิดมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความเสถียรและปลอดภัย เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   – พิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น การใช้ระบบบันทึกภาพในรูปแบบดิจิตอลหรือการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

5. การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

   – ควรติดตั้งระบบรหัสผ่านและระบบการรับรองตัวตนที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

   – ควรปรับตำแหน่งและการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถป้องกันการถูกทำลายหรือยึดครองได้

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย

   – ศึกษาและปฏิบัติตามกล้องวงจรปิด กฎหมายใหม่ อาทิเช่น กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

7. การแจ้งเตือนและการเผยแพร่

   – ถ้าคุณติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีผู้คนส่วนใหญ่เดินผ่าน ควรแจ้งให้ผู้คนทราบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย เช่น ใส่ป้ายประกาศ

8. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

   – ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดเลนส์ ตรวจสอบสายสัญญาณหรือเครื่องบันทึกภาพ

ตัวอย่างการเตือนเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV

การติดสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเตือนและประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิดตามพรบ กล้องวงจรปิด 2565มีตัวอย่างดังนี้

1. การเตือน บริเวณนี้มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด ไม่จำเป็นต้องติดทุกจุดที่มีกล้อง หากสภาพไม่สามารถทำได้ แนะนำให้มีการเตือนทุกทางเข้าสู่บริเวณ

2. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิดไม่จำเป็นต้องติดทุกจุดที่มีกล้อง หรือทุกจุดที่มีการเตือนตามป้ายโดยอาจจะใช้ QR หรือ ประกาศฯ ฉบับเต็มติดไว้บางที่ และเก็บไว้พร้อมให้ตรวจสอบ

การทำความเข้าใจเรื่องของกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องจำเป็น หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังต่าง ๆ แล้ว การเลือกช่างผู้เชี่ยวชาญจาก AITSCCTV บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีมาตรฐาน ด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน สนใจติดต่อได้ที่ Facebook FanPage LINE: @aitscctv โทร. 094-460-6196 หรือ Email: [email protected]

บทความแนะนำ

– Let AITS Set Standard – 

ให้เราได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ให้คุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ติดกล้องส่อง บ้านคนอื่น ผิดไหม

ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การติดตั้งกล้องวงจรปิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หากไม่ได้ติดตั้งกล้องไปในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นและนำภาพหรือวิดีโอนั้น ๆ ไปแสวงหากำไร

ติดกล้องวงจรปิด ผิดกฎหมายหรือไม่

การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หากไม่ละเมิดกฎหมาย PDPA ด้วยการติดกล้องไปส่องบ้านของคนอื่น หรือติดกล้องภายนอกบ้านโดยไม่ได้ติดบอกว่าบ้านนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

สามารถติดกล้องวงจรปิดในบ้านตัวเองได้หรือไม่

สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกของบ้านตัวเองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

Share the Post: